Souhlas se zpracováním osobních údajů

I nás, Vás se týká ochrana osobních údajů. Držíme aparát v co nejmenším možném rozsahu. Chceme pořádat dětské tábory, ne sepisovat směrnice. Jedná se o nezbytnost, vzhledem k dnešním předpisům. Pokud Vás něco zajímá, nebo máte připomínku, neváhejte se nám ozvat. Budeme jen rádi. 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) berete na vědomí a souhlasím se zpracováváním dříve uvedených osobních údajů svých, a účastníka přihlášeného na Letní tábor Na Mlejnku 2020, správcem:

Název (spolku): ………………..Mlejnek team z. s…………………………………………………………………………

IČO: …………………………………08734593……………………………………………………………………………………

Sídlo: ……………………………….Václavská 60, 294 41 Dobrovice………………………………………………………

zapsaný ve spolkovém rejstříku: L 72819 vedená u Městského soudu v Praze  
(dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:

 1. a) pro vnitřní potřebu spolku:
 • k vedení seznamů a evidencí členů, účastníků akcí a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu přihláškového formuláře a nástupního listu;
 • předávání osobních údajů nezbytným organizacím (Hygiena, vlastník areálu), partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště;
 1. b) pro marketingové a informační účely:
 • vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie účastníka akce samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů;
 • zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené v přihláškovém formuláři a v nástupním listu.

Tento souhlas se uděluje na dobu 5 let ode dne jeho udělení.

Prohlašujete, že jste byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů máte právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem.